Haber Detayı
20 Ocak 2020 - Pazartesi 17:07 Bu haber 389 kez okundu
 
‘Davetiyeli ihalede’ delil tespit talebi
‘Davetiyeli ihalede’ delil tespit talebiDiyarbakır’da ‘davetiyeli ihale’ye ilişkin tepkiler devam ederken, avukat Murat Veysel Karadaş, çalışmaların yapılacağı Diyarbakır-Mardin karayolunda yolların bozuk olduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye atıp atmadığı hususlarının belirlenmesi için delil tespit davası açtı.
Diyarbakır Haberi


Diyarbakır’da ‘davetiyeli ihale’ye ilişkin tepkiler devam ederken, avukat Murat Veysel Karadaş, çalışmaların yapılacağı Diyarbakır-Mardin karayolunda yolların bozuk olduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye atıp atmadığı hususlarının belirlenmesi için delil tespit davası açtı. Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesinin vereceği karar beklenirken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığın inceleme başlattığı öğrenildi.

Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, Diyarbakır-Mardin karayolunun 0 ile 33. Kilometresinde yapılacak olan yol yapım ihalesi için bazı firmalara davetiye göndermiş, yeterlilik belgesi olan ve kentte kamunun birçok işini yapan ATK, Durmaz, Reha, BSK yol, Pro yol, Ceylan ve ACS gibi şirketlere ise davetiye göndermemişti. Kentte tepkiye neden olan yol yapım ihalesinin yüzde 20 kırımla Elazığ firmasına verilmesi üzerine firma sahipleri, bölge müdürü Ökkeş Ceylan hakkında görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kamuyu zarara uğratma suçlarından davacı olmuştu.

Savcılık inceleme başlattı

Konunun basında geniş yer alması üzerine Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ile Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği açıklama yaparak, söz konusu ihalenin kamu yararı gözetilmeden yapıldığını belirtip, iptal edilmesini talep etmişti. Bu iddialar üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da inceleme başlatmıştı.

Tartışmalı ihaleye ilişkin tepkiler sürerken, avukat Murat Veysel Karadaş olayı farklı bir yönüyle yargıya taşıdı. Avuat Karadaş, çalışmaların yapılacağı Diyarbakır-Mardin karayolunda yolların bozuk olduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye atıp atmadığı hususlarının belirlenmesi için delil tespit davası açtı. Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesinin vereceği karara göre durum değişebilir.

Karadaş’ın Diyarbakır Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçede şu hususlara dikkat çekildi;

1-Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 30.12.2019 tarihinde “DİYARBAKIR-MARDİN YOLU km:4+400-20+834 Arası Kesimde Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı ve Çeşitli İşler Yapılması İşi” ihale edilmiştir.

Anılan ihaleye ilişkin olarak usul ve yasalara aykırı olduğundan bahisle iptali talebiyle müvekkil şirket tarafından 31.12.2019 tarihinde idareye başvuru gerçekleştirilmiştir. (EK-1) Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünden ayrı olarak müvekkil şirket tarafından ilgili tüm kamu kurumlarına başvurularda ayrıca gerçekleştirilmiştir. Bu başvurulara ilişkin hukuki süreçler devam etmektedir.

2-Müvekkil şirket tarafından yapılan idari başvuru Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 13.01.2020 tanzim tarihli ve 25111491-755.02 / E.11030 sayı numaralı cevabi yazısı ile cevaplandırmıştır. (EK-2) Karayolları 9.               Bölge Müdürlüğü vermiş olduğu cevabi yazısında gerekçe olarak ihaleye konu yolun üstyapı tabakasında aşırı derece bozulmaların olduğunu ve trafik güvenliğinin tehlikede olduğunu dile getirmiştir.

3-Anılan ihaleye ilişkin olarak usul ve yasalara aykırı olduğundan bahisle yeniden iptali talebiyle müvekkil şirket tarafından Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 13.01.2020 tanzim tarihli ve 25111491-755.02 / E.11030 sayı numaralı cevabi yazısına cevaben 20.01.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.  (EK-3)

4-Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünün belirtmiş olduğu hususlar yolun mevcut durumunu yansıtmamakta olup tamamı ile gerçek dışı gerekçelerdir. Konusunda uzman bilirkişilerce mahallinde yapılacak olan incelemelerde de tespit edileceği üzere anılan yolda hem bozulmalar ve hem de trafik güvenliğini tehlikeye sokacak bir durum bulunmamaktadır.

5-Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Diyarbakır-Mardin devlet yolu km: 4+400-20+834 arası kesim ile ilgili yolun üstyapı tabakasında aşırı derecede bozulmaların ve trafik güvenliği açısından tehlike arz edecek bir durumun olmadığına ilişkin gözlem ve teknik tespitler aşağıda izah edilmiştir.

Teknik ve gözlemsel tespitler:

-Mevcut yol 2x2 sıcak karışım (bsk) bölünmüş yol olarak trafiğe açık vaziyettedir, trafik akışı sağlıklı bir şekilde sağlanmaktadır ve tehlike yaratacak herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

-Mevcut yolun altyapı, sanat yapıları (köprü, menfez, duvar, drenaj, refüj vb.) ve üstyapısı 2007 yılında 9.bölge müdürlüğü denetiminde yapılmıştır.

-Söz konusu kesimde yolun yatay ve düşey geometrisinde kaza kara noktası (kör noktalar) bulunmamaktadır.

-Yolda bölgesel bazlı mevcut asfalt yüzeyinde ağır vasıta şeridinde çatlaklar olduğu ancak bölgesel bazlı bazı kesimlerin onarımının yapıldığı gözlemlenmiştir.

-Yolun genelinde yarma ve dolgu şevlerinde herhangi bir bozulma bulunmamaktadır.

-Otokorkuluk ihtiyacı olan kesimlerde otokorkuluk bulunmaktadır.

-Söz konusu kesimde heyelan veya yolda göçme gibi olumsuzluklar ve riskler yoktur.

-KM:7+900-8+500 arası çarıklı mahallesi girişi, 15.12.2015 yılında heyelan önlem ve ıslahı çerçevesinde ihale edilmiş bu kapsamda imalatlar yapılmıştır.

-Proje başından itibaren yaklaşık 10 km orta refüjde yol aydınlatma mevcuttur.

6-Tespite konu yola ilişkin olarak yolda üstyapı tabakasında aşırı derecede bozulmaların olmadığı ve trafik güvenliğinin tehlikede olmadığı müvekkil şirket tarafından fotoğraflandırılmıştır. İş bu dilekçemize ek olarak Sayın Mahkemenize bir kısım fotoğrafları sunuyoruz. (EK-4)

7-Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü açıkça gerçek dışı gerekçe sunarak dilekçeye konu yolun ihalesini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/b maddesi kapsamında değerlendirilerek “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirmiştir. Mevcut ihalenin sonuçlanmak üzere olmasından ve anılan yolda çalışmalar başlayacağından dolayı İleride açacağımız bilumum davalarımıza delil olmak üzere gerçeğe aykırılığın mahkeme nezdinde tespitini isteme zarureti hasıl olmuştur. Yukarıda belirtilen hususlar dahilinde tespite konu yolun üstyapı tabakasında aşırı derecede bozulmaların ve trafik güvenliği açısından tehlike arz edecek bir durumun olmadığının tespitinden yani halihazırdaki durumunun tespitinden sonra dava ikame edilebilecektir.

İleride açacağımız bilumum davalarımıza delil olmak üzere yukarıda bilgisi yer alan Diyarbakır-Mardin yolunun km:4+400-20+834 Arası Kesiminin halihazırdaki durumunun tespitini bilirkişiler vasıtasıyla Sayın Mahkemeden talep etmekteyiz.

Hukuki Sebepler: Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve sair ilgili mevzuat

Hukuki Deliller  :

1.Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’ne yapılan 31.12.2019 tarih 336031 sayı numaralı başvuru dilekçesi,

2.Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından verilen 13.01.2020 tanzim tarihli cevabi yazı,

3.Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’ne yapılan 20.01.2020 tarihli cevaben başvuru dilekçesi,

4.Diyarbakır-Mardin devlet yolu km: 4+400-20+834 arası kesime ait Fotoğraflar,

5.Keşif,

6.Bilirkişi incelemesi,

7.İkamesi mümkün her türlü kesin ve takdiri delil.

Netice ve Talep : Yukarıda izah etmiş olduğumuz maddi olgular, hukuki çerçeve dahilinde Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak sebepler ile dava ikamesinden evvel yolun halihazırdaki durumunun tespiti talep edilmesinden mütevellit Diyarbakır-Mardin Yolu km:4+400-20+834 Arası Kesiminin keşif yapılmak suretiyle tespit talebinin kabulünü talep etmekteyiz,

1.DİYARBAKIR-MARDİN YOLU km:4+400-20+834 Arası Kesiminin EK-2 de sunulan yazıda belirtilen gerekçe kapsamında ve mevcut ihalenin sonuçlanmak üzere olmasından ve anılan yolda çalışmalar başlayacağından dolayı yolun üstyapı tabakasında aşırı derecede bozulmalar ve trafik güvenliğinin tehlikede olup olmadığının, olmaması durumunda ise halihazırdaki mevcut durumunun tespitini,

2.Delil tespiti esnasında işin mahiyetine göre talep edilecek veya Mahkemeniz tarafından gerekli görülecek tüm hususların HMK madde 403/1 uyarınca karşı tarafa tebligat çıkartılmaksızın tespitini,

3.Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin aleyhine tespit istenen şirketlere yüklenmesine, karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz” ifadelerine yer verildi.

 

Kaynak: (Malabadi) - Malabadi Gazetesi Editör: İhsan YILMAZ
 
Etiketler: ‘Davetiyeli, ihalede’, delil, tespit, talebi,
Haber Videosu
Yorumlar
İLAV.GOV.TR

Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Fatih Karagümrük
7
0
0
1
2
3
2
Hatayspor
7
0
0
1
2
3
3
Galatasaray
6
0
0
0
2
2
4
Alanyaspor
6
0
0
0
2
2
5
BB Erzurumspor
6
0
1
0
2
3
6
Göztepe
5
0
0
2
1
3
7
Beşiktaş
4
0
0
1
1
2
8
Antalyaspor
4
0
0
1
1
2
9
Fenerbahçe
4
0
0
1
1
2
10
Trabzonspor
4
0
1
1
1
3
11
Kayserispor
3
0
2
0
1
3
12
Sivasspor
3
0
1
0
1
2
13
Kasımpaşa
3
0
2
0
1
3
14
Gaziantep FK
2
0
1
2
0
3
15
Konyaspor
1
0
0
1
0
1
16
Gençlerbirliği
1
0
1
1
0
2
17
Denizlispor
1
0
1
1
0
2
18
Yeni Malatyaspor
1
0
2
1
0
3
19
MKE Ankaragücü
0
0
1
0
0
1
20
Çaykur Rizespor
0
0
2
0
0
2
21
Başakşehir FK
0
0
3
0
0
3
Arşiv
Haber Yazılımı