Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Hastanemiz İhtiyacı Olan 3 Kalem Çatı Parapet Üstüne Metal Harpuşta Yapım İşi

Resmi İlan (Malabadi Haber) - Malabadi Gazetesi | 20.11.2023 - 14:09, Güncelleme: 20.11.2023 - 14:17 826 kez okundu.
 

Hastanemiz İhtiyacı Olan 3 Kalem Çatı Parapet Üstüne Metal Harpuşta Yapım İşi

.
HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN 3 KALEM ÇATI PARAPET ÜSTÜNE METAL HARPUŞTA YAPIM İŞİ DEVLET HASTANESİ -DİYARBAKIR SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN 3 KALEM ÇATI PARAPET ÜSTÜNE METAL HARPUŞTA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:   İKN: 2023/1301721 1-İdarenin a) Adı: Devlet Hastanesi -Diyarbakır Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları b) Adresi: Yenişehir Mah. Esenlik Cad. No:11 21640 Silvan/Diyarbakır c) Telefon ve faks numarası: 4127115005 - 4127115603 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Adı: Hastanemiz İhtiyacı Olan 3 Kalem Çatı Parapet Üstüne Metal Harpuşta Yapım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı: 1 Demir Yüzeylere Korozyona Karşı 2 Kat Antipaz Boya Yapılması 108 Metrekare 2 Lama ve Profil Demirlerden Çeşitli Demir İşleri Yapılması ve Yerine Konulması 1.206 Kilogram 3 0.50 mm Boyalı Sac İle Metal Harpuşta Yapılması 900 Metretül  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Dr.Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi  ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.  d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 28.11.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Dr.Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi Baştabipliği Toplantı Salonu 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: “Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan B1, B2 ve B3 Gurubu işler ve bunların onarımları benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İş deneyim belgesi olarak diplomalarını beyan edecek isteklilerden; İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendi uyarınca, İnşaat Mühendisi veya Mimarlık Diplomaları geçerli olacaktır. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.  14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38’inci maddesine göre açıklama istenecektir. #ilangovtr                                                                                                                                                  Basın No ILN01933483
.

HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN 3 KALEM ÇATI PARAPET ÜSTÜNE METAL HARPUŞTA YAPIM İŞİ

DEVLET HASTANESİ -DİYARBAKIR SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN 3 KALEM ÇATI PARAPET ÜSTÜNE METAL HARPUŞTA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İKN: 2023/1301721

1-İdarenin
a) Adı: Devlet Hastanesi -Diyarbakır Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
b) Adresi: Yenişehir Mah. Esenlik Cad. No:11 21640 Silvan/Diyarbakır
c) Telefon ve faks numarası: 4127115005 - 4127115603
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Hastanemiz İhtiyacı Olan 3 Kalem Çatı Parapet Üstüne Metal Harpuşta Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: 1 Demir Yüzeylere Korozyona Karşı 2 Kat Antipaz Boya Yapılması 108 Metrekare 2 Lama ve Profil Demirlerden Çeşitli Demir İşleri Yapılması ve Yerine Konulması 1.206 Kilogram 3 0.50 mm Boyalı Sac İle Metal Harpuşta Yapılması 900 Metretül 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Dr.Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi 
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 28.11.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Dr.Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi Baştabipliği Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: “Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan B1, B2 ve B3 Gurubu işler ve bunların onarımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İş deneyim belgesi olarak diplomalarını beyan edecek isteklilerden; İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendi uyarınca, İnşaat Mühendisi veya Mimarlık Diplomaları geçerli olacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38’inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr                                                                                                                                                  Basın No ILN01933483

Diyarbakır HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve malabadigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.